Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3

тиф tifo

тихий yavaş; sessiz; sakin, durgun; kendi halinde; ağır, yavaş

тихо yavaş sesle, yavaşça

тихоходный yolsuz

тишина sessizlik

тканевый doku(sıfat)

тканый dokuma

ткань dokuma, kumaş; doku

ткать dokumak; örmek

ткацкий dokuma

ткацкий станок dokuma tezgâhı

тление çürüme

тлеть çürümek

тмин kimyon, çöre otu

то … то kâh … kâh …

то есть yani

то и дело zaman zaman, ara sıra

товарищ arkadaş; yoldaş

товарищ по несчастью dert ortağı

товарищ по работе mesai arkadaşı

товарищеский arkadaşça, arkadaşlık(sıfat)

товарищество arkadaşlık; ortaklık

товарный mal(sıfat); yük(sıfat)

товарный вагон yük vagonu

тогда o zaman, o tarihte; öyleyse, o halde

тогда как -dığı halde, -masına rağmen

тогдашний o zamanki, zamanın

того и гляди neredeyse

тождественность özdeşlik

тождественный özdeş

тождество özdeşlik

тоже da

ток cereyan, akım ; harman yeri

токарный torna(sıfat)

токарный станок torna tezgâhı

толкать itmek; dürtmek; teşvik etmek, tahrik etmek

толкать речь nutuk atmak

толкач itici

толки söylentiler

толкование yorum; açıklama

толковать yorumlamak; söz etmek; açıklamak

толковый iş bilir; makul; anlaşılır

толком doğru dürüst, adamakıllı

толкотня izdiham

толкучка bitpazarı

толочь ezmek, dövmek

толпа kalabalık

толпой cümbür cemaat

толстеть şişmanlamak

толстить iri göstermek

толстокожий kalın kabuklu; vurdumduymaz

толстый kalın; şişman, göbekli

толстяк şişko

толх anlam; yarar, fayda

толчёный ezilmiş; dövülmüş

толчок itiş; sarsıntı; silkme

толща kalın tabaka

толщина kalınlık

томат domates

томатный domates(sıfat)

томатный сок domates suyu

томатный соус domates salçası

томительный eziyetli, sıkıntılı; bunaltıcı

томить eziyet vermek

томиться çile çekmek

томный baygın

тон ton; renk; ses, ton; tarz

тонкая кишка incebağırsak

тонкий ince; nefis

тонкокожий ince kabuklu

тонкость incelik

тонна ton

тоннаж tonaj

тонуть batmak, boğulmak

топить yakmak; ısıtmak ; eritmek ; batırmak; boğmak

топиться yanmak ; erimek

топка ocak

топкий bataklık

топливный yakıt(sıfat)

топливо yakıt, yakacak

топография topografya

тополь kavak

топор balta

топорщиться diken diken olmak

топтать çiğnemek; eskitmek

топь batak

торба torba

торг pazarlık

торгаш bezirgan

торговать ticaret yapmak, alışveriş etmek, satmak; açık olmak

торговаться pazarlık etmek

торговая палата ticaret odası

торговец барахлом eskici

торговка kadın satıcı

торговый ticari

торжественный törenli

торжество tören; bayram; zafer

торжествовать zafer kazanmak, üstün gelmek; kutlamak, bayram etmek

тормозить frenlemek, fren yapmak; engellemek, engel olmak

торный düz, düzgün

торопить acele ettirmek, sıkıştırmak

торопиться acele etmek

торопливость acelecilik

торопливый telaşlı; acele

торпеда torpil

торпедировать torpillemek

торс gövde

торт pasta

торчать dışarı fırlamak

торчком dik

тоска hüzün, kasvet; can sıkıntısı; özlem, hasret

тоска по родной стороне memleket hasreti

тоскливый hüzünlü, kasvetli

тосковать özlemek

тост şerefe kadeh kaldırma, sağlığına içme

тот или иной şu ya da bu

тот свет öbür dünya, ahiret

тотализатор müşterek bahis

тоталитарный totaliter

тотальный topyekûn

тотем totem

тотчас hemen

точёный bilenmiş

точилка kalemtıraş

точило bileğitaşı

точильщик bileyici

точить bilemek; torna etmek; kemirmek

точить зубы diş bilemek

точка зрения bakış açısı

точка кипения kaynama noktası

точка опоры dayanak noktası

точка с запятой noktalı virgül

точнее говоря daha doğrusu

точно kesin olarak, kesinlikle; tıpkı; sahiden ; tamam; gibi, sanki

точно в срок tam vaktinde

точно так aynen

точное попадание tam isabet

точность kesinlik; doğruluk

точный kesin; doğru; vaktim şaşmaz

точный диагноз kesin teşhis

точь в точь tıpatıp, aynen

тошнить midesi bulanmak

тошнота mide bulantısı, bulantı

тошнотворный nüde bulandırıcı

тощать çok zayıflamak, kurumak

тощий çok zayıf, bir deri bir kemik

трёхгодичный üç yıllık

трёхгранный üç yüzlü

трёхколёсный üç tekerlekli

трёхкомнатный üç odalı

трёхмерный üçboyutlu

трёхместный üç kişilik

трёхмесячный üç aylık

трёхнедельный üç haftalık

трёхсуточный üç günlük

трёхэтажный üç katlı

трава ot, çim

травить zehirlemek

травма sakatlık; travma

травмировать sakatlamak

травоядный otçul

трагедия trajedi, facia

трагикомедия trajikomedi

трагикомический trajikomik

трагический trajedi(sıfat); trajik; feci

традиционный geleneksel

традиция gelenek

траектория yörünge

тракт otoban

трактат antlaşma

трактовать yorumlamak

трактовка yorum

трактор traktör

трал trol

тралить trolle avlamak

тральщик balıkçı gemisi, trol teknesi

трамбовать tokmaklamak

трамвай tramvay

трамплин tramplen; sıçrama tahtası

транжира müsrif, savurgan

транжирить savurmak

транзистор transistor; transistorlu radyo

транзисторный transistorlu

транзит transit

транзитная виза transit vizesi

транзитная торговля transit ticareti

транзитный transit(sıfat)

транзитный зал transit salonu

транзитный пассажир transit yolcu

транс trans

трансатлантический transatlantik

транскрипция çevriyazı, transkripsiyon

транслировать yayınlamak

трансляция yayınlama; yayın

трансмиссия transmisyon

транспарант pankart

транспорт ulaştırma; taşıtlar

транспортёр taşıyıcı, konveyör

транспортир iletki

транспортировать taşımak, nakletmek, ulaştırmak

транспортировка taşıma, nakletme, nakil, ulaştırma

трансформатор transformatör

трансформация dönüşüm

трансформировать dönüştürmek

траншея hendek; siper

трапеция yamuk; trapez

трассировать iz bırakmak

трата harcama

тратить harcamak, sarf etmek

тратиться masrafa girmek

траты masraflar

траурный yas(sıfat); matemli

траурный марш cenaze marşı

трафаретный basmakalıp, beylik

трахнуть patlamak

трахома trahom

требование talep, istem, istek; kural

требования gereksinimler, ihtiyaçlar

требовательность titizlik; sertlik

требовательный titiz, zor beğenir

требовать talep etmek, istemek; gerektirmek; emretmek

требовать отчёта hesap sormak

требоваться aranmak; gerekmek

тревога kuşku; endişe, telaş; alarm

тревожить endişelendirmek; kuşkulandırmak; telaşlandırmak, kaygılandırmak; tedirgin etmek

тревожиться endişelenmek; telaş etmek, telaşlanmak; kuşkulanmak

тревожный endişeli; telaşlı; kuşkulu; endişe verici

треволнение endişe, kaygı

трезветь ayılmak

трезво makul

трезвый içki kullanmaz; ayık; makul; gerçekçi

трейлер treyler

трек yarış pisti

тренер çalıştırıcı, antrenör

трение sürtünme

тренировать çalıştırmak

тренироваться antrenman yapmak

тренировка antrenman, çalışma, idman

тренировочный antrenman(sıfat)

тренировочный костюм eşofman

тренировочный матч antrenman maçı

треножить kösteklemek

тренькать tıngırdatmak

трепать örselemek; okşamak; eskitmek, hırpalanmak

трепаться eskimek, hırpalanmak

трепет titreme; heyecan; korku

трепетать dalgalanmak, uçuşmak; titremek

трепода sehpa

треск çatırtı; takırtı, tıkırtı

треска morina

трескаться çatlamak

трескотня tıkırtı, takırtı

трескучий tumturaklı, şatafatlı, cafcaflı

треснуть çıtırdamak; çatlamak

трест tröst

третейский hakem(sıfat)

третейский судья hakem

третейское решение hakem kararı

третий üçüncü

третировать hor görmek

третичный üçüncü

треть üçte bir

третьего дня evvelsi gün

третьесортный tapon

третьесортный товар tapon mal

треугольник üçgen; gönye

треугольный üç köşe; üçgen

трефы sinek (iskambil), ispati

трещать çatırdamak, çıtırdamak; motor gibi konuşmak

трещина çatlak, yarık

три üç

трибуна kürsü; tribün

тригонометрический trigonometrik

тригонометрия trigonometri

тридцатый otuzuncu; otuz

тридцать otuz

трижды üç kez

трико triko; külot; mayo

трикотаж trikotaj, triko ürünleri

триллион trilyon

трилогия üçlü

тринадцатый on üçüncü, on üç

тринадцать on üç

трио trio, üçlü

триста üç yüz

триумф zafer

трогательный duygulandırıcı

трогать dokunmak; ilişmek, ellemek; duygulandırmak

трое üç kişi

трое из нас üçümüz

троекратно üç kez

тройка üç; orta (not); üçlü

тройной üç katlı

тройня üçüz

тройственный üçlü

троллейбус troleybüs

тропа patika, keçiyolu

тропик dönence; tropikal kuşak

тропинка keçiyolu

тропический tropikal

тропосфера troposfer

тросточка baston

трость baston

тротуар yaya kaldırımı

трофей ganimet

труба boru; baca; trompet

трубач trompetçi

трубить çalmak (boru); ötmek

трубка boru; şnorkel; pipo; tomar; telefon alıcısı

трубопровод boru hattı

трубочный pipo(sıfat)

трубочный табак pipo tütünü

труд emek, çalışma; zahmet; çaba; yapıt

трудиться çalışmak; uğraşmak; zahmet etmek

трудно güç, zor

трудность güçlük, zorluk; engel

трудный güç, zor; sorunlu, problemli

трудовой çalışma(sıfat); çalışarak kazanılan; emekçi

трудолюбивый çalışkan

трудолюбие çalışkanlık

Русско-турецкий словарь от А до Я