Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3

у меня голова кружится başım dönüyor

у него дел выше головы işi başından aşkın

убавлять azaltmak; küçültmek; kısaltmak, kısmak; daraltmak

убавляться azalmak; kısalmak

убаюкивать ninni söylemek

убегать koşmak; kaçmak; taşmak

убедительность inandırıcılık

убедительный inandırıcı

убеждённый kani, inancında olan; inançlı

убеждать inandırmak; razı etmek

убеждаться ikna olmak, inanmak

убеждение ikna, inandırma; kanı, kanaat

убежище sığınak, barınak

уберечь korumak

уберечься korunmak

убивать öldürmek; katletmek

убиваться kahrolmak, dövünmek

убийство adam öldürme, cinayet

убийца cani, katil

убирать kaldırmak; toplamak; saklamak; atmak; süslemek, donatmak

убирать со стола sofrayı toplamak

убираться ortalığı toplamak

убитый ölü

ублажать gönlünü almak

убогий düşkün, âciz; yoksul, fakir

убожество kıtlık

убой kesim, kesme

уборка toplama; kaldırma

уборная soyunma odası; hela, tuvalet

уборщик temizlik işçisi, çöpçü

уборщица hizmetçi

убранство elbise, kıyafet

убывать eksilmek, azalmak

убыль azalma, eksilme

убыток zarar

увёртка kaçamak, hile; çevik, atik; açıkgöz

увёртываться kaçmak, sıyrılmak; kaçınmak

уважаемый saygıdeğer, sayın

уважать saymak, saygılı olmak

уважение saygı, hürmet

уважительный kabul edilir; saygılı

уведомление haber verme, duyurma; duyuru, ihbarname

уведомлять haber vermek, duyurmak

увековечивать ebedileştirmek, ölümsüzleştirmek

увеличение artırma; çoğaltma; artma; çoğalma; büyütme

увеличивать artırmak; çoğaltmak; uzatmak; büyütmek

увеличивать разрыв arayı açmak

увеличиваться artış göstermek, artmak; çoğalmak; genişlemek

увеличительное стекло büyüteç

увеличительный büyülten

уверенность güven; inanç

уверенный emin

уверенный в себе kendinden emin

уверовать inanmak

увертюра uvertür

уверять inandırmak

увеселение eğlendirme

увеселительный eğlendirici

увеселять eğlendirmek

увесистый okkalı

увечить sakatlamak

увечиться sakatlanmak

увечье sakatlık

увешать asmak

увещевание öğüt

увивать sarmak

увидать görmek

увидаться görüşmek

увиливать sıyrılmak

увлажнение nemlendirme, ıslatma; nemlenme

увлажнитель nemlendirici

увлажнять nemlendirmek, ıslatmak

увлажняться nemlenmek, ıslanmak

увлажняющий крем nemlendirici krem

увлекательный sürükleyici

увлекать sürüklemek; kendini vermek; gönlünü kapmak

увлекаться merak sarmak; düşkün olmak; gönlünü kaptırmak

увлечение heyecan, coşkunluk

уводить götürmek; geri çekmek; saptırmak; kaçırmak

увозить götürmek

увольнение işten çıkarma; azletme; terhis etme

увольнять işten çıkarmak; azletmek; terhis etmek

увольняться ayrılmak, çıkmak

увольняться в отставку emekliye ayrılmak

увядать solmak

увязать saplanmak

увязывать bağlamak; bohçalamak; bağdaştırmak; koordine etmek

увязываться bağlanmak; bağdaşmak

угадывать sezmek; tanımak

угар karbonmonoksit

угасание sönme

угасать sönmek

углевод karbonhidrat

углеводород hidrokarbon

углекислота karbondioksit

углекоп kömür işçisi

углерод karbon

угловатый köşeli

угловой köşede olan

угловой удар korner

углубление çukur

углублённый derin

углублять derinleştirmek; genişletmek

углубляться derinleşmek; genişlemek

углядеть seçmek

угнаться yetişmek

угнетать zulmetmek

угнетающий ezici

угнетённый ezilen; ezgin

угнетение zulüm

угнетённый ezilen

уговаривать ikna etmek

уговариваться sözleşmek

уговор sözleşme

угодливый yılışık

угодничать yaltaklanmak

угодный gereken

угодье toprak, arazi; alan, saha

угождать gönlünü almak

угол köşe

уголовник cani

уголовное преступление ağır suç

уголовный ceza(sıfat); cinai

уголок köşe

уголь kömür

угольник gönye

угомонить sakinleştirmek

угомониться sakinleşmek

угон kaçırma; hırsızlık

угонщик kaçıran (kişi), korsan

угонять kaçırmak

угорь yılan balığı

уготовить hazırlamak

угощать ikram etmek

угощение ikram; ziyafet

угрожать tehdit etmek

угроза tehlike

угрозыск cinayet araştırma dairesi

угрызения azap

угрюмый asık suratlı

удав boa yılanı

удаваться başarılı olmak, becermek, yapabilmek

удавить boğmak

удавиться kendini asmak

удалять silmek

удалённость uzaklık

удалённый uzak

удаление uzaklaştırma; uzaklaşma; atma; çıkarma

удалой kabadayı

удаль kabadayılık

удалять uzaklaştırmak; çıkarmak

удаляться uzaklaşmak; ayrılmak; çekilmek

удар darbe

ударение vurgu

ударный vurucu; vurgulu ; öncü; öncelikli

ударять vurmak

ударяться çarpmak, vurmak

удаться muvaffak olmak

удача başarı

удачливый şanslı

удачный başarılı; elverişli; isabetli

удваивать ikiye katlamak

удваиваться iki katına çıkmak

удвоенный iki kat, çift

удел yazgı, nasip

уделять ayırmak (zaman)

удержание elde tutma; kesinti

удерживать tutmak

удерживаться tutunmak; ayakta kalmak; kendini tutmak

удешевлять ucuzlatmak

удивительный acayip

удивление şaşkınlık, hayret

удивлять şaşırtmak, hayrette bırakmak

удивляться şaşırmak

удила gem

удилище kamış olta

удить oltayla balık tutma

удирать savuşmak, kaçmak

удлинение uzatma; uzama

удлинённый uzun

удлинять uzatmak

удлиняться uzamak

удобно rahat

удобно устроиться rahat yerleşmek

удобный rahat, kullanışlı; münasip, elverişli

удобный случай fırsat

удобоваримый kolay sindirilir

удобочитаемый okunaklı

удобрение gübre

удобрять gübre vermek

удобства konfor

удобство kolaylık; rahatlık

удовлетворение memnuniyet

удовлетворённость memnunluk

удовлетворённый memnun

удовлетворительный tatmin edici

удовлетворять tatmin etmek

удовлетворяться memnun kalmak, tatmin olmak

удовольствие zevk

удостаивать layık görmek

удостаиваться layık görülmek

удостоверение kimlik

удостоверение личности kimlik belgesi

удостоверять tasdik etmek, onaylamak

удостоверяться kanaat getirmek

удосужиться vakit bulmak

удочерять evlat edinmek

удочка olta

удручать çok üzmek; içini karartmak

удручённый çok üzgün

удручающий iç karartıcı

удушать boğmak

удушить boğmak

удушливый boğucu

удушье boğulma

уединение inziva

уединённый tenha, kuytu

уединяться inzivaya çekilmek

уезжать ayrılmak, gitmek

уж ya

ужас dehşet

ужасать dehşete düşürmek

ужасаться dehşete düşmek

ужасающий korkunç

ужасно müthiş, dehşetli

ужасный müthiş, korkunç; feci, berbat

уже artık

уже не artık değil

ужесточать şiddetlendirmek; sertleştirmek

ужесточение şiddetlendirme; sertleştirme

уживаться geçinmek, uyuşmak

уживчивый geçimli

ужин akşam yemeği

ужинать akşam yemeği yemek

уз suyılanı

узаконивать yasallaştırmak, meşrulaştırmak

узда dizgin

узел düğüm; boğum; kavşak; merkez ; not

узелок çıkın

узкий dar, ensiz; sıkı; dar görüşlü

узкое место darboğaz

узкое ущелье dar dağ boğazı

узколобый dar kafalı

узловатый düğümlü

узловой kavşak(sıfat)

узловой пункт düğüm noktası

узнавать öğrenmek, haber almak; tanımak, bilmek

узнавание tanıma

узнавать tanımak

узнать öğrenmek

узник tutuklu

узор motif; desen; bezeme

узорчатый motifli, desenli

узость darlık

узурпация gasp etme

узурпировать gasp etmek

узы bağlar

уйма yığın

уйти gitmek

уйти в себя içine kapanmak

уйти на пенсию emekliye ayrılmak

указ kararname

указание direktif, talimat, yönerge; öğüt

указанный sözü geçen

указатель işaret

указательное местоимение işaret zamiri

указательный gösteren, işaret(sıfat)

указательный палец işaret parmağı

указательный столб yol işareti

указать göstermek, işaret etmek; açıklamak, izah etmek

указка değnek; emir

указывать göstermek

укараулить gözetlemek

укатать yormak

уклад düzen

уклад жизни yaşam biçimi

укладка döşeme; istifleme

укладывать yatırmak; sığdırmak; doldurmak; döşemek; istiflemek; yere sermek, devirmek

уклон eğim

уклонение kaçma; kaçınma; sapma

уклонение от уплаты налогов vergi kaçakçılığı

уклончивый kaçamaklı

уклоняться kaçmak, sıyrılmak; kaçınmak; sapmak

уклоняться от уплаты налогов vergi kaçakçılığı yapmak

укол iğne yapma

уколоть batırmak; incitmek, sokmak

уколоться batmak

укомплектовать tamamlamak, doldurmak

укор sitem, yüzüne vurma

укорачивание birşeyi kısaltma

укорачивать kısaltmak; kasmak

укорачиваться kısalmak

укоренившийся köklü

укореняться köklenmek, kökleşmek; kök salmak

укоризненный sitemli

укорять yüzüne vurmak, sitem etmek

украдкой gizlice

украшать süslemek, bezemek; donatmak; zenginleştirmek

украшаться donanmak; renklenmek; zenginleşmek

украшение süsleme, bezeme, donatma; renklendirme; süs

укрепление takviye

укреплять takviye etmek

укрепляться sağlamlaşmak; güçlenmek, kuvvetlenmek

укромный kuytu

укроп dereotu

укрощать evcilleştirmek; zapt etmek

укрощение evcilleştirme; zapt etme

укрывательство yataklık

укрывать örtmek; yataklık etmek; barındırmak; korumak

укрываться örtünmek; sığınmak, barınmak; saklanmak

укрытие koruma; barındırma; sığmak, barınak, siper

укрыть örtmek

уксус sirke

уксусная кислота asetik asit

укус ıısırma, sokma; ısırık

укусить ısırmak; sokmak

укутать bürümek

укутывать sarmak

укутываться sarınmak, bürünmek

укушенный ısırılmış

Русско-турецкий словарь от А до Я