Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

хадж hac

хаджи hacı

халатный ihmalci

халва helva

халиф halife

халифат halifelik

хам küstah

хамить küstahlık etmek

хамса hamsi

хамство küstahlık

хан han

хандра melankoli

ханство hanlık

хаос karmaşa, karışıklık; uyumsuzluk

хаотический karmakarışık; uyumsuz

характер mizaç, huy, karakter

характеризовать nitelemek; karakterize etmek

характеристика niteleme; referans; karakteristik

характерный tipik; özgü; karakteristik, ayırıcı

хартия anlaşma

хаять yermek, kötülemek

хвала övgü

хвалебный övgü dolu, övücü

хвалить övmek

хвалиться övünmek

хвастаться övünmek; yüksekten atmak

хвастливый övüngen

хвастовство övünme, övüngenlik

хватать kapmak, kavramak; yakalamak; yetişmek, yetmek; idare etmek

хвататься sarılmak; yapışmak

хватка beceriklilik

хвойный iğneyapraklı

хворать hasta olmak

хворост çalı çırpı

хвост kuyruk

хвоя iğneyaprak

хиерархия hiyerarşi

хижина kulübe

хилый kavruk; yanık

химикалии kimyasal maddeler

химический kimyasal

химия kimya

химчистка kuru temizleme

хинди hintçe

хинин kinin

хиреть cılızlaşmak

хирург cerrah, operatör

хирургическая операция ameliyat, operasyon

хирургический cerrahi

хирургия cerrahi

хитрец kurnaz, açıkgöz

хитрить kurnazlık etmek, açıkgözlük yapmak

хитрость kurnazlık; hile

хитрый kurnaz; usta, hünerli; çetrefil, çapraşık

хихикать kıkır kıkır gülmek

хищник yırtıcı hayvan

хищнический yırtıcı

хищный yırtıcı

хладнокровие soğukkanlılık

хладнокровный soğukkanlı

хлеб ekmek

хлебать içmek

хлебозавод ekmek fabrikası

хлебопёк fırıncı, ekmekçi

хлебопашество ekincilik

хлебопашец çiftçi, ekinci

хлебородный verimli

хлебосол konuksever

хлебосольство konukseverlik

хлебоуборка ürün kaldırma, hasat

хлев ahır

хлестать kamçılamak; fışkırmak

хлестнуть kamçılamak

хлопать çırpmak; şaklamak; şamarlamak

хлопаться devrilmek; çarpmak

хлопок pamuk

хлопотать uğraşmak

хлопоты uğraşma, zahmet

хлопушка для мух sineklik

хлопчатка pamuklu

хлопчатник pamuk

хлопчатобумажный pamuklu

хлор klor

хлорировать klorlamak

хлористый klorür

хлорофил klorofil

хлороформ kloroform

хлынуть boşanmak; akın etmek

хлыст kırbaç

хмелеть sarhoş olmak

хмель şerbetçiotu

хмельной sarhoş

хмурить kaşlarını çatmak

хмуриться somurtmak, surat asmak

хмурый somurtkan, asık suratlı; kapanık

хна kına

хныкать ağlaşmak

хобби hobi

хобот hortum

ход yürüyüş, yürüme; hareket; gidiş, akış, seyir; manevra; hamle; geçit; yol

ходатайствовать müracaat etmek

ходить yürümek; gezmek, dolaşmak; işlemek; giymek, takmak

ходить на лыжах kayak yapmak

ходить на охоту ava gitmek

ходить с сумой dilenmek

ходкий sürümlü

ходок delege; yürüyüşçü

ходули ayaklık

ходьба yürüme, yürüyüş

ходячий gezer; yaygın

хождение yürüme, gezme, dolaşma

хозяин sahip, efendi, patron; ev sahibi

хозяйничать ev işlerine bakmak

хозяйственный ekonomik; tutumlu, hesaplı

хозяйство ekonomi; işletme; donatım; ev işleri

хоккей hokey

хоккей на льду buz hokeyi

холеный bakımlı

холера kolera

холестерин kolesterol

холить özenle bakmak

холка ense

холм tepe

холмик tümsek

холод soğuk; soğukluk

холодать soğumak

холодильник buzdolabı

холодильный soğutucu

холодно soğuk

холоднокровный soğukkanlı

холодность soğukluk

холодный soğuk

холодок serinlik; gölgelik

холостой bekâr ; manevra(sıfat), avara(sıfat)

холостяк bekâr

холст keten bezi

хомяк cırlak sıçan

хор koro

хорёк kokarca

хореография koreografı

хормейстер koro şefi

хором koro halinde, bir ağızdan

хоронить gömmek

хорошенький şirin, güzel; cici

хорошенько iyice, güzelce

хорошеть güzelleşmek

хороший iyi, güzel; yakışıklı

хорошо iyi

хотеть istemek, dilemek; canı çekmek; içinden gelmek

хоть ise de, -sa bile, dahi; hiç olmazsa, bari; bile, dahi; örneğin

хоть выжимай sırılsıklam

хоть глаз выколи zifiri karanlık

хотя -makla birlikte, -dığı halde

хохол perçem

хохот kahkaha

хохотать kahkaha atmak

храбрец yiğit

храбриться kabadayılık yapmak

храбрость cesaret, yüreklilik, yiğitlik

храбрый cesur, gözü pek

храм mabet, tapınak

хранилище ambar, depo

хранить saklamak, muhafaza etmek; yaşatmak; korumak

хранить в тайне gizli tutmak

храниться saklı olmak

храп horultu, horlama

храпеть horlamak, horuldamak

хризантема kasımpatı, krizantem

хрип hırıltı

хрипеть hırıldamak

хриплый hırıltılı; kısık

хрипнуть sesi kısılmak

хрипота ses kısıklığı

христианин hıristiyan

христианство hıristiyanlık

хром krom

хромать topallamak; aksamak

хромировать kromla kaplamak

хромой topal, aksak

хромоногий topal

хромосома kromozom

хромота aksaklık, topallık

хроника haberler

хронический kronik, müzmin

хронологический kronolojik

хронология kronoloji

хронометр kronometre

хрупать kıtır kıtır yemek

хрупкий gevrek, kırılgan

хрупкость kırılganlık

хруст çıtırtı; kıtırtı

хрусталь billur, kristal

хрустеть kıtırdamak, çıtırdamak, kütürdemek

хрустящий картофель cips

хрущ mayısböceği

хрящ kıkırdak

худеть zayıflamak

худо fena, kötü

худо бедно en az

худоба zayıflık

художественная литература edebiyat

художественная открытка kartpostal

художественное произведение sanat eseri

художественный sanatsal

художество sanat; marifet

художник sanatçı, ressam

художница sanatçı, ressam

худой zayıf ; kötü, fena; delik

худощавый kuru; zayıf

худший en kötü, en fena

хуже daha kötü, daha fena

хула kötüleme, yerme

хулиганить külhanbeylik yapmak, düzeni bozmak

хулиганство külhanbeylik

хулить kötülemek, yermek

хунта cunta

хутор küçük çiftlik

Русско-турецкий словарь от А до Я