Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3 4 5

ветеринар veteriner, baytar

ветерок meltem

ветка budak, dal

вето veto

ветошь çaput

ветреный rüzgârlı; havai

ветряная мельница yel değirmeni

ветряная оспа suçiçeği

ветряной rüzgâr(sıfat)

ветхий köhne, eski püskü; çökkün

ветхость köhnelik

ветчина jambon

ветшать köhneleşmek, yıpranmak

вечер akşam; gece

вечерний akşam(sıfat), gece(sıfat)

вечером akşam

вечно sonsuza dek, ebediyen; daima, hep

вечность ebedilik, sonsuzluk

вечный ebedi, sonsuz

вешалка askı

вешать tartmak; asmakamaşır), sermek

вещать yayın yapmak

вещественный maddi

вещество madde

вещица biblo

вещь şey, nesne

веяние esinti

веять esmek; dalgalanmak; çalkalamak

взаимно karşılıklı olarak

взаимность karşılık

взаимный karşılıklı

взаимовлияние etkileşim

взаимодействие etkileşim, işbirliği

взаимодействовать etkileşmek, işbirliği yapmak

взаимоотношение ilişki

взаимопомощь yardımlaşma

взаимопонимание karşılıklı anlayış

взаимосвязь bağlantı

взаймы borç

взамен karşılık olarak, karşılığında; yerine

взбалмошный delişmen

взбалтывать çalkalamak

взбивать kabartmak; çırpmak

взбираться tırmanmak, çıkmak

взбудораживать telaşa düşürmek, allak bullak etmek

взбунтоваться ayaklanmak, başkaldırmak, isyan etmek

взбучка azarlama, paylama

взваливать yüklemek

взвесь asıltı

взвешивать tartmak; ölçüp biçmek

взвешиваться tartılmak

взвинченный sinirli

взвод ask. takım

взволнованный heyecanlı; endişeli

взвыть ulumak

взглядывать göz atmak

вздёргивать sallandırmak, ipe çekmek

вздор saçma

вздорить kavga etmek, atışmak, çekişmek

вздорный saçma; huysuz

вздорожание pahalılaşma

вздорожать pahalılaşmak

вздох soluk, nefes

вздохнуть nefes almak, içini çekmek, göğüs geçirmek

вздохнуть свободно rahat bir nefes almak

вздрагивать silkinmek, sarsılmak

вздремнуть kestirmek, şekerleme yapmak

вздувать savurmak

вздуть pataklamak

вздыматься yükselmek, inip kalkmak

взимать almak

взламывать zorlamak, zorlayıp açmak

взлетать kalkmak, havalanmak

взлёт kalkma, havalanma

взлётная дорожка kalkış pisti

взлётная палуба uçuş güvertesi

взлётный kalkış(sıfat)

взлом zorlayıp açma

взломщик kasa hırsızı

взморье deniz kıyısı, sahil

взмывать yükselmek

взнос ödeme; ödenti, aidat; taksit

взойти на трон tahta çıkmak

взорваться sinirlenmek, tepesi atmak

взрослый yetişkin

взрыв patlama

взрывать patlatmak

взрываться patlamak, havaya uçmak

взрывчатка patlayıcı

взрывчатое вещество patlayıcı madde

взрывчатый patlayıcı

взывать çağırmak, seslenmek

взывать на помощь imdat istemek

взыскание ceza

взыскательность titizlik

взыскательный titiz, zor

взыскивать sorumlu tutmak, ödetmek; cezalandırmak

взятие zapt etme, ele geçirme

взятка rüşvet

взяточник rüşvetçi

взяточничество rüşvet, rüşvetçilik

взять tutuklamak, yakalamak

взять в долг borç almak

взять в кавычки tırnak içine almak

взять в плен tutsak etmek

взять взаймы borç almak

взять на заметку not etmek

взять на поруки kefil olmak

взять на работу işe almak

взять под контроль kontrol altına almak

взять под руку koluna girmek

взять под стражу tutuklamak

взять слово söz almak

взять старт depar yapmak

виадук viyadük, üstgeçit

вибрация titreşim

вибрировать titreşmek

вид görünüş, biçim; tavır, kılık kıyafet; hal; görünüm, manzara; tip, tür, çeşit

видение hayalet, görüntü

видеозапись video kayıt

видеокассета videokaset

видеомагнитофон video

видеофильм videofilm

видеть görmek, tanık olmak

видеть сны düş görmek

видеться görmek

видимо anlaşılan

видимость görüş; görünüş, görünüm

видимый  görünür; zahiri

виднеться görünmek, gözükmek

видный görülebilir; seçkin; boylu boslu, endamlı

видоизменение biçim değiştirme, başkalaşma; değişik biçim, varyasyon

видоизменять biçimini değiştirmek

видоизменяться biçim değiştirmek, başkalaşmak, biçimi değişmek

виза vize

визави karşı karşıya

визг keskin çığlık

визжать cıyak cıyak bağırmak

визит ziyaret

вилайет vilayet, il

вилка çatal

вилла villa, yalı

виллис jip

вилы çatal, yaba

вилять sallamak, oynatmak; kıvrıla kıvrıla gitmek

вина kabahat, suç

виндсёрфинг rüzgâr sörfü

винегрет rus salatası; karmakarışık şey, çorba

винительный падеж dilb. -i hali

винить suçlamak, suçlu bulmak

вино şarap

виноватый kabahatli, suçlu

виновник suçlu, fail; sorumlu

виновность suçluluk, suç

виноград asma (üzüm); üzüm

виноградарь bağcı

виноградник bağ

винодел şarap üreticisi

виноделие şarapçılık

винт vida; pervane, uskur

винтовка tüfek

винтовой helisel, sarmal

виолончелист viyolonselist, çellist

виолончель viyolonsel, çello

вираж viraj

вирус virüs

вирусный virüslü

виселица idam sehpası, darağacı

висеть asılı olmak, sarkmak

виски viski

виснуть sarkmak, sarkık olmak; takılmak

висок şakak

висячий asma, asılı

висячий замок asma kilit

висячий мост asma köprü

витамин vitamin

витиеватый tumturaklı, ağdalı

виток sarım; tur, kangal

витраж vitray

витрина vitrin, camekân

вить bükmek

вить гнездо yuva yapmak

виться sarılmak, dolanmak; kıvrıla kıvrıla gitmek: dalgalanmak

вихрь kasırga

вице адмирал tümamiral

вице президент başkan yardımcısı

вишнёвый vişne(sıfat); vişne rengi

вишня vişne; vişne ağacı

вкатывать yuvarlamak

вклад mevduat, katkı

вкладчик mevduat sahibi, yatırımcı

вкладывать koymak, yerleştirmek; yatırmak

вклеивать yapıştırmak

включать almak, dahil etmek; çalıştırmak, işletmek; içermek, kapsamak

включаться katılmak; işlemeye başlamak

включая dahil, içinde

вколачивать çakmak, kakmak

вконец büsbütün

вкореняться kökleşmek

вкось verev

вкратце özetle, kısaca

вкус tadım; tat, lezzet; zevk, beğeni; merak

вкусный  lezzetli 

вкушать tatmak

влага nem, rutubet

влагалище  vajina  

владелец sahip

владение sahip olma. sahiplik; mülk, malikâne

владеть sahip olmak; hâkim olmak

владыка hâkim, egemen

владычество hâkimiyet, egemenlik

влажность nemlilik

влажный; сырой  nemli  

вламываться zorla girmek

властвовать hâkim olmak, hüküm sürmek, hükmetmek, yönetmek

властный человек; деспот  zorba  

власти otoriteler, makamlar

власть iktidar; egemenlik

влачить sürüklemek; sürmek (yaşam)

влево sola, solda

влезать tırmanmak, çıkmak; girmek

влетать girmek; dalmak

влечение eğilim

влечь sürüklemek; kendine çekmek

вливание enjeksiyon, iğne

вливать (içine) dökmek, akıtmak; iğne yapmak

вливаться girmek, katılmak

влияние etki; nüfuz, itibar

влиятельный nüfuzlu, itibarlı

влиять etkilemek, etki yapmak

вложение yatırım

влюблённый âşık

влюбляться âşık olmak

вместе birlikte, beraber

вместе с тем şununla birlikte

вместилище  kap 

вместимость kapasite

вместо yerine

вмешательство karışma, müdahale

вмешиваться karışmak, müdahale etmek

вмещать almak (içine); sığdırmak

вмиг bir anda

вначале önce, önceleri

вне dışında

внебрачный evlilikdışı

внедрять benimsetmek, uygulamak

внезапно birdenbire, ansızın

внезапный ani

внеочередной sıradışı, olağanüstü

внеплановый plan dışı, olağanüstü

внесение getirme; yatırma (para); kayıt, geçirme

внести getirmek; geçirmek, kaydetmek; yatırmak (para); sunmak

внести предложение öneride bulunmak

внести свою лепту katkıda bulunmak

внести ясность açıklık getirmek

внешне görünüşte, görünürde

внешние долги dış borçlar

внешний dış; yabancı

внешность görünüş, dış

внешняя политика dış politika

внешняя торговля dış ticaret

вниз aşağı, aşağıya

вниз головой baş aşağı

внизу aşağıda; aşağısı, aşağısında

внимание dikkat

внимательно dikkatle

внимательность dikkatli olma; özen, ihtimam

внимательный dikkatli; özenli

вничью berabere

вновь yine, yemden, tekrar

внук torun

внутренне içinden

внутренние болезни iç hastalıkları

внутренние дела içişleri

внутренний iç, dahili; yurtiçi

внутренний рынок pazar

внутренности iç organlar, içerik

внутренность iç, içeri

внутри içeride; içinde

внутрь içeri; içine, içerisine

внучата torunlar

внучка kız torun

внушать telkin etmek; uyandırmak (şüphe/güven)

внушение telkin; hipnoz

внушительный inandırıcı; hatırı sayılır, önemli

внятный kolay seçilir, açık, belirgin

во весь голос avazı çıktığı kadar

во всех отношениях her bakımdan, her yönden

во всю мочь var gücüyle

во вторых ikincisi, ikinci olarak

во имя uğrunda, uğruna

вовек ebediyen

вовеки ebediyen

вовлекать sürüklemek

вовлечение sürükleme; çekme

вовремя vaktinde

вовсе büsbütün

вода su

водворение yerleştirme, yerleşme

водворять yerleştirmek; iade etmek

водворяться yerleşmek

водитель sürücü

водительские права şoför ehliyeti, sürücü belgesi

водительский sıfat

водить götürmek; beslemek (hayvan)

водиться bulunmak, olmak

водка votka

водное поло sutopu

воднолыжник su kayakçısı

водные виды спорта su sporları

водные лыжи su kayağı

водный su(sıfat)

водоём rezervuar

водобоязнь kuduz

водовоз sucu

водоворот girdap, anafor

водолаз dalgıç

водомер su sayacı

водонепроницаемый sugeçirmez

водопад şelale

Русско-турецкий словарь от А до Я