Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3 4 5

водопровод su tesisatı

водород hidrojen

водосток akaç

водохранилище baraj gölü

водянистый sulu

воевать savaşmak

воедино birlikte

военкомат askerlik şubesi

военно — воздушные силы hava kuvvetleri

военнопленный savaş tutsağı

военнослужащий asker, ordu mensubu

военный askeri

военный округ askeri bölge

военный трибунал askeri mahkeme

вожак kılavuz; öncü, önder

вождь reis; önder, lider

воз yüklü araba

возбраняться yasak olmak

возбудимость heyecanlılık

возбудимый heyecanlı

возбудитель mikrop

возбудить следствие soruşturma açmak

возбуждённый heyecanlı

возбуждать heyecanlandırmak; uyandırmak (ilgi); kışkırtmak

возбуждать зависть imrendirmek, kıskandırmak

возбуждение heyecan; uyarma

возведение kurma, inşa etme

возвеличивать yüceltmek

возвещать ilan etmek, müjdelemek

возводить yükseltmek, dikmek, kurmak

возврат geri verme, iade; dönüş

возвратный dönüşlü, iadeli

возвратный глагол dilb. dönüşlü fiil

возвращать geri vermek, iade etmek, geri göndermek

возвращаться geri dönmek

возвращение geri verme, iade; dönüş

возвышать yükseltmek; yüceltmek

возвышаться yükselmek; yücelmek

возвышение yükseliş; tepe

возвышенность sırt, tepe; yücelik

возвышенный yüksek; yüce

возглавить başına geçmek, ön ayak olmak

возглавлять başında olmak, başını çekmek, önderlik etmek

возглас haykırış

возгораться tutuşmak

возгордиться kibirlenmek

воздействие etki, etkileme

воздействовать etkilemek, etki yapmak

возделывание işleme, yetiştirme

возделывать işlemek; yetiştirmek

воздержанный ölçülü

воздерживаться kaçınmak; sakınmak

воздерживаться при голосовании çekimser kalmak

воздух hava

воздушный hava(sıfat), hafif

воздушный пират hava korsanı

воздушный порт havalimanı

воззвание çağrı

воззрение görüş

возить taşımak, gezdirmek, götürmek

возиться uğraşmak

возлагать koymak; yüklemek

возле yakında; yanında, yakınında

возлюбленная sevgili, metres

возмездие ceza

возмещать telafi etmek

возмещение tazmin

возможно muhtemelen; belki

возможность olasılık, ihtimal; olanak, imkân, fırsat

возможный olanaklı, mümkün, muhtemel

возмужалость yetişmişlik, olgunluk

возмужалый yetişmiş

возмущённый öfkeli

возмущать öfkelendirmek; isyan ettirmek

возмущаться öfkelenmek, isyan etmek

возмущение öfke; tedirginlik

вознаграждать ödüllendirmek

вознаграждение mükâfat, ödül; ücret

возненавидеть kin bağlamak

возникать ortaya çıkmak, oluşmak, meydana gelmek; doğmak, uyanmak; baş göstermek

возникновение ortaya çıkma, oluşma, doğma

возобновление yeniden başlama, yenileme

возобновлять yeniden başlamak, yenilemek

возобновляться
yeniden başlamak, yenilenmek

возражать itiraz etmek

возражение itiraz

возраст yaş

возрастание artma, yükselme, çoğalma

возрастать artmak, yükselmek, çoğalmak

возродить yeniden canlandırmak

возрождать yeniden kurmak

возрождаться yeniden doğmak

возрождение yemden doğuş, diriliş

воин asker, savaşçı

воинский askeri

воинственный savaşçı, saldırgan

воинствующий militan

вой uluma

войлок keçe    

война savaş

войско ordu

войсковой ordu(sıfat), askeri

войти в азарт coşmak

войти в лета yaşını başını almak

войти в моду moda olmak

вокалист şarkıcı    

вокзал gar

вокруг çevre, etraf; çevresinde, etrafında

вол öküz

волдырь su kabarcığı

волевой iradi, istençli; iradeli, azimli

волей неволей ister istemez, çaresiz

волейбол voleybol

волейболист voleybolcu

волк kurt

волкодав kurt köpeği  

волна dalga

волнение dalgalanma, çalkantı; heyecan, endişe, telaş

волнистый dalgalı

волнительный heyecanlı; duygulandırıcı

волновать dalgalandırmak; heyecanlandırmak, coşturmak; endişelendirmek

волноваться dalgalanmak, çalkanmak; heyecanlanmak, endişe etmek, merak etmek

волнолом dalgakıran

волнообразный dalgalı

волнующий heyecanlı, heyecan verici, duygulandırıcı

волокита kırtasiyecilik

волокнистый lifli, lifsel

волокно lif, elyaf; tel

волос saç teli

волосатый kıllı

волосной kılcal

волосок saç teli

волосы saç(lar)

волочить sürüklemek, sürümek; ayaklarını sürümek

волочиться sürüklenmek; peşinde koşmak

волшебник büyücü, sihirbaz

волшебница büyücü, sihirbaz

волшебный sihirli, büyülü; büyüleyici

волшебство sihir, büyü

волынка gayda

вольная борьба serbest güreş

вольная торговля serbest ticaret

вольно serbestçe

вольнонаёмный gönüllü; sivil

вольность özgürlük; serbestlik

вольный özgür; hür, başıboş; serbest

вольт volt

вольфрам volfram    

воля irade, istek; özgürlük

вон işte

вон там şurada

вонзать saplamak

вонь pis koku

вонючий pis kokulu

воображаемый hayali, düşsel, kurmaca

воображать tasavvur etmek; sanmak

воображение imgeleme; hayal gücü

вообще genellikle, genelde; hiç, büsbütün

воодушевление coşkunluk, coşku

воодушевлять coşturmak

воодушевляться coşmak

вооружённый silahlı

вооружать silahlandırmak; donatmak

вооружаться silahlanmak; donanmak

вооружение silahlandırma, donatma; silah

воочию kendi gözüyle, açıkça, açık seçik

вопить feryat etmek

вопль feryat, çığlık

вопреки tersine; karşın, rağmen

вопрос soru; sorun, konu, dava; mesele

вопросительный знак soru işareti

вор hırsız

воркотня homurdanma

воробей serçe

ворованный çalınmış, çalma

воровать çalmak, hırsızlık etmek    

воровство hırsızlık    

ворон kuzgun

воронёный menevişli   

ворона karga    

воронка huni

вороной yağız

ворота bahçe kapısı; kale

воротила kodaman

воротиться geri dönmek

воротник yaka

ворох yığın

ворочать oynatmak, döndürmek; çevirmek

ворошить çevirmek

ворчание homurtu, homurdanma

ворчать homurdanmak

восемнадцать on sekiz

восемь sekiz    

восемьдесят seksen

восемьсот sekiz yüz

воск cilâ, mum

восклицание haykırış

восклицательный ünlem(sıfat)

восклицательный знак ünlem işareti

восклицать haykırmak

воскресать dirilmek, canlanmak

воскресение canlanma    

воскресенье pazar

воскрешать diriltmek, canlandırmak

воспаление yangı, iltihap

воспаление лёгких zatürre

воспаляться iltihaplanmak

воспевать şakımak

воспитание eğitim, yetiştirme

воспитанник yetiştirme; mezun, öğrenci

воспитанный terbiyeli

воспитатель eğitmen, eğitici

воспитательница eğitmen, eğitici

воспитательный eğitsel, eğitim(sıfat)

воспитывать eğitmek, yetiştirmek; yetişmek

воспламенение tutuşma, parlama

воспламенять tutuşturmak; coşturmak

воспламеняться tutuşmak, parlamak; coşmak

восполнять tamamlamak, telafi etmek

воспользоваться yararlanmak, kullanmak

воспоминание anı

воспрепятствовать engellemek, önlemek

воспрещать yasaklamak, yasak etmek

воспринимать anlamak

восприятие algı, algılama

воспроизводить yeniden üretmek; tasvir etmek, canlandırmak

воспроизводство yeniden üretim

воссоединение yeniden birleşme, yeniden birleştirme

восставать ayaklanmak, başkaldırmak, isyan etmek

восстанавливать yeniden kurmak, onarmak, restore etmek; yeniden canlandırmak

восстановление yeniden kurma, onarım

восток doğu

восторг coşku, hayranlık

восторгать hayran bırakmak

восторженность coşkunluk

восторженный coşkun, hayran

восторжествовать üstün gelmek, galip gelmek

восточный doğu(sıfat); doğulu, oryantal

восхвалять göklere çıkarmak

восхитительный çok güzel, şahane

восхищённый hayran

восхищать hayran etmek, büyülemek

восхищаться hayran olmak

восхищение hayranlık

восход çıkma; doğuş

восходить çıkmak; doğmak; kadar gitmek, kadar uzanmak

восхождение çıkma, tırmanma

восьмёрка sekiz

восьмиугольник sekizgen

восьмой sekizinci, sekiz

вот işte; bu kadar, zaten

вот вот neredeyse

вот как хорошо ne güzel!

вотум доверия güvenoyu

воцаряться çökmek

вошь bit

вояж sefer

впадать dökülmek, kavuşmak; çökmek

впадина çukur, girinti

впалый çökük

впасть в беспамятство bayılmak, kendinden geçmek

впасть в отчаяние umutsuzluğa düşmek

впасть в панику paniğe kapılmak

впасть в противоречие çelişkiye düşmek

вперёд ileri; bundan böyle; peşin

впервые ilk kez, yeni

впереди önde, ileride; önünde

вперемешку karışık

впечатление etki, izlenim

впечатлительный duygulu

впиваться saplanmak, batmak

вписывать yazmak; çizmek

впитывать emmek, içmek; benimsemek, özümsemek

впихивать sokuşturmak, tıkıştırmak

вплоть до   … kadar

вполголоса yavaş sesle

вполне tümüyle; pek

вполовину yarı yarıya

впопыхах aceleyle, nefes nefese

впоследствии sonradan, sonraları

впотьмах karanlıkta

вправлять yerine koymak

вправо sağa

впредь ileride, gelecekte

впритык uç uca

впрочем bununla beraber, yine de

впрыгивать atlamak

впрыскивание enjeksiyon, iğne

впрыскивать iğne yapmak

впрямь sahiden

впускать içeri bırakmak

впустую boşuna

впутывать bulaştırmak

впутываться bulaşmak

впятеро beş misli, beş kat

враг düşman, hasım

вражда düşmanlık

враждебно düşmanca

враждебность düşmanlık

враждебный düşmanca

враждовать düşman olmak (birbirine)

вразброд dağınık

вразумительный anlaşılır, açık

вразумлять akıl öğretmek; inandırmak

враки yalan

враль yalancı

врастяжку boylu boyunca

вратарь kaleci

врать yalan söylemek 

врач doktor, hekim

врачебный tıbbi

вращать döndürmek

вращаться dönmek

вращение dönme, döndürme

вред zarar

вредитель asalak, zararlı böcek

вредительство baltalama, sabotaj

вредить zarar vermek

Русско-турецкий словарь от А до Я