Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2

голодать açlık çekmek, aç olmak; aç durmak

голодный aç; kıtlık ; kıt

голодовка açlık grevi

голос fikir, ses    

голосить bağırmak, bağrışmak

голословный asılsız, kanıtsız

голосование oylama

голосовать oy vermek; oya koymak

голубоглазый mavi gözlü

голубоглазый mavi gözlü

голубой açık mavi

голубцы lahana dolması

голубь güvercin

голый çıplak

голышом çırılçıplak, anadan doğma

голь yoksullar, fakir fukara

гольф golf

гомеопатия homeopati

гомогенный homojen

гомон hayhuy

гомосексуализм eşcinsellik    

гомосексуалист homoseksüel

гомосексуальный homoseksüel(sıfat)

гонг gong

гондола gondol

гонение kovuşturma, takip

гонка telaş; yarış

гонорар ücret

гонорея belsoğukluğu

гоночный yarış(sıfat)

гоночный автомобиль yarış arabası

гонщик yarışçı

гонять koşturmak

гора dağ 

гораздо çok daha

горб kambur, hörgüç

горбун kambur

горделивый gururlu, mağrur

гордиться övünmek; gurur duymak, iftihar etmek; kibirlenmek

гордость gurur, kıvanç, iftihar; kibir

гордый gururlu; kibirli

горе acı, kahır, dert; felaket

горевать kahırlanmak, tasalanmak

горелка brülör

горемычный talihsiz

горение yanma

горестный acıklı, acılı; acınacak

горесть acı

гореть yanmak; parlamak; kızışmak

горец dağlı

горечь acılık

горизонт ufuk

горизонталь yatay

горизонтальный yatay    

горилла goril 

гористый dağlık

горка tepe; kaydırak

горкнуть acılaşmak

горло boğaz, gırtlak 

горлышко boğaz, ağız

гормон hormon    

горн boru, borazan

горная цепь dağ silsilesi

горнист borazan

горничная oda hizmetçisi

горнорабочий maden işçisi

горнорудный maden(sıfat), madencilik(sıfat)

горный dağ ; dağlık; maden(sıfat)

горняк maden işçisi; maden mühendisi

город başkent , kasaba , kent, şehir

городской kentsel, şehir(sıfat)

городской житель kentli, şehirli

горожанин kentli, şehirli

горой tepeleme

гороскоп horoskop

горох bezelye   

горошек benek, puan

горсть avuç

гортань gırtlak    

гортензия ortanca

горчица hardal

горшок kap        

горький acı

горький перец acı biber

горючее akaryakıt

горючий yanıcı

горячий sıcak, ateşli, kızgın; hararetli, ateşli

горячиться heyecanlanmak

горячка sıtma, humma

госбюджет devlet bütçesi

госпитализировать hastaneye yatırmak

госпиталь hastane

господа beyler; efendiler

господин efendi, bey, beyefendi; efendi

господство egemenlik, hakimiyet; üstünlük    

господствовать egemen olmak, üstün olmak

господствующий egemen, hâkim

госпожа bayan, hanım, hanımefendi

гостевой konuk(sıfat)

гостевой билет davetiye

гостеприимный konuksever

гостеприимство konukseverlik, misafirperverlik    

гостиная misafir odası, oturma odası

гостиница otel    

гостить konuk olmak

гость konuk, misafir , ziyaretçi    

государственность devlet sistemi

государственный resmi; devlet(sıfat)

государственный гимн milli marş

государственный деятель devlet adamı

государственный секретарь devlet sekreteri, devlet bakanı

государство devlet, ülke

государыня hükümdar (kadın)

государь hükümdar (erkek)

готика gotik

готовить hazırlamak; yetiştirmek, eğitmek; yemek pişirmek; tedarik etmek; tezgâhlamak, hazırlamak

готовиться hazırlanmak, hazırlık yapmak; yakın olmak, yaklaşmak

готовое платье hazır elbise, konfeksiyon

готовый hazır   

гофрированный oluklu

грёза hayal, düş

граб gürgen

грабёж soygun, yağmacılık, talan

грабитель soyguncu, yağmacı

грабить soymak, yağmalamak, talan etmek

грабли tırmık

гравий çakıl    

гравировать kazımak

гравюра gravür

град dolu    

градина dolu tanesi

градостроитель şehirci

градостроительство şehircilik

градус derece    

гражданин vatandaş

гражданка yurttaş, vatandaş

гражданские права medeni haklar

гражданский medeni; yurttaşlık(sıfat); sivil

гражданский брак medeni nikâh

гражданство yurttaşlık, uyrukluk

грамм gram

грамматика dilbilgisi, gramer

грамматический dilbilgisel

граммофон gramofon

грамота okuma yazma

грамотность okuryazarlık

грамотный okuryazar; yanlışsız; işinin ehli, bilgili

грампластинка plak, disk

гранат nar    

граната bomba

гранит granit

гранитный granit   

гранить tıraş etmek, yontmak

граница sınır

грань yüz, kenar

граф kont    

графа sütun

график grafik; cetvel, çizelge; grafikçi

графин sürahi

графиня kontes

графит grafit    

графический интерфейс пользователя grafiksel kullanıcı arayüzü   

графство kontluk

грациозный zarif

грация zariflik

гребёнка tarak

гребень tarak; ibik

грейпфрут greyfurt

греметь gürlemek, gürüldemek, gümbürdemek

гренки kızarmış ekmek

грести kürek çekmek   

греть ısıtmak, sıcak tutmak

греться ısınmak

греться на солнце güneşlenmek

грех günah    

грецкий орех ceviz

гречиха karabuğday

грешить günah işlemek

грешник günahkâr

грешница günahkâr

гриб mantar    

грива yele

грим makyaj

гримаса surat

гримировать makyaj yapmak

гримироваться makyajını yapmak

грипп grip    

гриппозный gribal (grip ile ilgili)

гриф akbaba    

гроб tabut

гроза fırtına

гроздь salkım    

грозный ürkütücü, korkunç

гром gök gürültüsü

громадный kocaman, muazzam

громить kırıp geçirmek; tepelemek, bozguna uğratmak; eleştirmek, topa tutmak

громкий gür, yüksek (ses); ünlü, namlı

громкоговоритель hoparlör 

громкость yükseklik

громогласный gür

громоздить üst üste yığmak

громоздкий hantal, havaleli

громче daha hızlı

громыхать gümbürdemek, gürlemek

грот mağara 

грохот gümbürtü; kalbur, elek

грохотать gümbürdemek

грош yok pahasına

грубеть sertleşmek, nasırlaşmak, kalınlaşmak

грубить kabalık etmek

грубиян edepsiz

грубость kabalık

грубый kaba; kaba saba

груда yığın   

грудная клетка göğüs    

грудь göğüs    

гружёный yüklü

груз yük    

грузило kurşun

грузить yüklemek; bindirmek

грузиться yük almak

грузный ağır

грузовик kamyon

грузовое судно yük gemisi, şilep

грузовой eşya      

грузоотправитель gönderen

грузоподъёмность kapasite

грунт toprak, dip; astar boyası

группа grup, küme, öbek; güruh

группирование grup, topluluk    

группы крови kan grubu    

группировать gruplamak

группироваться gruplaşmak, kümelenmek

группировка kümelenme, gruplaşma, grup

грустить mahzun olmak, hüzünlenmek

грустный hüzünlü, hazin, kederli

грусть hüzün, keder

груша armut (ağacı)

грыжа fıtık

грызня dalaşma, hırgür

грызть kemirmek

грызться dalaşmak

грызун kemirici, kemirgen   

гряда sıra; tarh

гряда гор sıradağ

грядущее gelecek    

грядущий gelecek

грязевой çamur

грязнить kirletmek

грязниться kirlenmek

грязный çamurlu, pis; kirli, pasaklı

грязь çamur; kir, pislik

грянуть patlamak, patlak vermek

губа dudak; körfez

губернатор vali    

губерния vilayet

губить mahvetmek; batırmak, kıymak, kırıp geçirmek

губка sünger    

губная помада ruj

губной dudak(sıfat)

гувернантка mürebbiye

гудение uğultu, homurtu

гудеть uğuldamak, vınlamak; düdük öttürmek, klakson çalmak

гудок baykuş

гудрон katran

гул uğultu, homurtu

гуляка çapkın

гулянье gezinme, gezinti; şenlik, kermes

гулять gezmek, gezinmek; tatil olmak; eğlenmek, cümbüş yapmak   

гуманизм hümanizm    

гуманист hümanist, insancıl

гуманитарные науки sanat    

гуманность insancıllık, insaniyet

гуманный insancıl, insani

гурт sürü

гуртом toplan, götürü; hep birlikle, ortaklaşa; cümbür cemaat

гурьба sürü, kalabalık

гусеница tırtıl, palet

густеть sıklaşmak, koyulaşmak

густо sık, bol bol

густой sık, gür, koyu; yoğun, kalın

густонаселённый yoğun nüfuslu

густота sıklık, koyuluk, kıvam, yoğunluk

гусь kaz

гуськом birbiri ardından

гуталин ayakkabı boyası

гуща telve; iç

гуще daha sık; daha koyu

гяур gâvur

Русско-турецкий словарь от А до Я