Русско-турецкий словарь от А до Я

А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я

1 2 3

да evet

да ладно takma, uzatma

deme! да ну!

давать vermek; getirmek, kazandırmak; atmak, vurmak; müsaade etmek, bırakmak

давать взаймы ödünç vermek , vermek   

давать взятку rüşvet vermek

давать волю serbest bırakmak 

давать знак işaret vermek

давать на чай bahşiş vermek

давать поблажку yüz vermek

давать представление fikir vermek

давать слово söz vermek

давать частные уроки özel ders vermek

давить basmak, basınç yapmak; sıkmak, ezmek; boğmak; çiğnemek

давиться boğulacak gibi olmak, tıkanmak; itişip kakışmak

давка izdiham, itişip kakışma

давление basınç , baskı

давленый ezik

давний eski, kırk yıllık, yıllanmış

давно çoktan (beri)

давность eskilik; zamanaşımı

давным давно çok zaman önce

даже bile, dahi, hatta

далёкий uzak    

далее üstelik

далеко uzak

даль uzaklar, uzaklık, enginlik

дальнейший sonraki

дальний uzak, uzun

дальнобойность menzil

дальнобойный uzun menzilli

дальнозоркий hipermetrop

дальность uzunluk, mesafe

дальняя связь telekomünikasyon

дальше daha uzak; sonra

дама hanım, bayan; dam; kız

дамба bent, set

дамский kadın(sıfat)

дамский парикмахер kadın kuaför

данные veriler, bilgiler

дантист dişçi, diş hekimi

дань haraç

дар bağış, armağan, hediye; üstün yetenek

даритель bağışlayan

дарить armağan etmek, hediye etmek, bağışlamak

дармоед otlakçı, asalak

дарование üstün yetenek

даровать bağışlamak

даровой bedava, ücretsiz

даром bedava, cabadan; yok pahasına; boşuna

дата tarih    

дательный падеж    –å hali (dilbilgisi)

датировать tarihlemek

дать взаймы borç vermek

дать газ gaza basmak

дать гарантию garanti vermek

дать денег в долг borç para vermek

дать дорогу yol vermek

дать задаток kaparo vermek

дать зелёную улицу yeşil ışık yakmak

дать знак işaret vermek

дать клятву ant içmek, yemin etmek

дать маху gaf yapmak

дать обет ahdetmek

дать пас pas vermek

дать пинка tekme atmak

дать разъяснение açıklamada bulunmak

дать совет öğüt vermek

дать согласие rıza göstermek

дать фору avans vermek

дача yazlık ev, sayfiye

дачник yazlıkçı

два iki

двадцатилетний yirmi yıllık

двадцатый yirminci; yirmi

двадцать yirmi

дважды iki kez

две точки iki nokta

двенадцатиперстная кишка onikiparmak bağırsağı

двенадцать on iki

дверца kapı; kapak

двести iki yüz

двигатель motor   

двигать çekmek, itmek; oynatmak, kımıldatmak; harekete getirmek; tahrik etmek; geliştirmek; ilerletmek

двигаться hareket etmek, devinmek; ilerlemek, yürümek; oynamak, kımıldamak

движение hareket, devinim, ilerleme; trafik, gidiş geliş

движение транспорта taşıt trafiği

движимость taşınır mallar

двое iki (kişi); iki; çift

двоеточие iki nokta üst üste

двойка iki; ikili; zayıf (not)

двойной çifte, çift, ikili

двойня ikizler

двойняшка ikiz

двойственный ikili; ikiyüzlü

двор avlu; hane; saray

дворец saray    

дворник kapıcı

дворянин soylu, asilzade    

дворянский soylu(sıfat)

дворянство soylular sınıfı   

двоюродный брат kuzen

двоякий ikili, çifte

двояко iki türlü

двуличность ikiyüzlülük

двуличный ikiyüzlü

двуногий iki ayaklı

двусложный iki heceli

двусмысленный ikianlamlı

двустволка çifte

двустишие beyit

двусторонний ikiyanlı, ikiyönlü

двухколёсный iki tekerlekli

двухлетний iki yıllık; iki yaşında

двухместный iki kişilik

двухмоторный çift motorlu

двухэтажный iki katlı

двуязычный ikidilli

дебатировать tartışmak

дебаты müzakere , tartışmak   

дебет verecek, gider

дебри cengel, çalılık; labirent

дебют sahneye ilk çıkış; açılış

дева genç kız

девальвация devalüasyon

девальвировать devalüe etmek

девать koymak

деваться kaybolmak; barınmak, sığınmak

деверь kayınbirader

девиация sapma

девиз parola; rumuz

девица genç kız

девичий kız(sıfat)

девичья фамилия kızlık soyadı

девочка kız çocuk

девственница bakire    

девственность kızlık, bekâret

девственный bakir

девушка genç kız; kız arkadaş

девяносто doksan

девятнадцать on dokuz

девятый dokuzuncu, dokuz

девять dokuz

девятьсот dokuz yüz

дегенерация soysuzlaşma, dejenerasyon

дегенерировать yozlaşmak, dejenere olmak

деградация gerileme; yozlaşma

деградировать gerilemek; yozlaşmak

дегтярный katranlı

дед büyükbaba, dede

дедовский dededen kalma

деепричастие dilb. ulaç, bağfiil

дежурить nöbetçi olmak, nöbet tutmak

дежурная аптека nöbetçi eczane

дежурный nöbetçi

дежурство nöbet

дезертир asker kaçağı

дезертировать askerden kaçmak

дезинфекция dezenfeksiyon

дезинфицировать dezenfekte etmek

дезорганизация düzensizlik, karışıklık

дезорганизовать düzenini bozmak

дезориентировать yanıltmak, yanılgıya düşürmek

действенность etkililik, etkinlik

действенный etkili, etkin

действие eylem, davranış; harekât; işleme, çalışma, yürürlük; etki; eylem, olay; perde (oyun); işlem
действительно gerçekten    

действительность gerçek, gerçeklik

действительный gerçek; geçerli

действовать faaliyette bulunmak, hareket etmek; işlemek, çalışmak, yürürlükte olmak, geçerli olmak; kullanmak; etkilemek, etki yapmak, dokunmak    

действовать на нервы sinirine dokunmak

действующий aktif, faal, çalışan

действующее лицо hisse, pay, rol    

дейтерий döteryum    

декабрь aralık   

декада on gün

декан dekan

деканат dekanlık

декларация bildiri; beyanname

декларировать ilan etmek, bildirmek

декольте dekolte

декоративный dekoratif

декоратор dekoratör; süslemeci

декорация dekor

декорировать dekore etmek, süslemek

декрет kararname

делёж paylaşım, paylaşma

деланный yapmacık

делать yapmak, etmek, kılmak

делать из мухи слона abartmak

делать покупки alışveriş yapmak

делать попытку denemek 

делаться olmak, yapılmak

делегат delege, temsilci

делегация heyet

деление bölünme; bölme; derece

делец işadamı

деликатность nezaket, naziklik

деликатный nazik    

делимое bölünen

делитель bölen

делить bölmek, ayırmak, paylaştırmak; bölüşmek, paylaşmak

делиться bölünmek, ayrılmak; bölüşmek, paylaşmak

дело случая rastlantı eseri

деловая поездка iş gezisi

деловой iş(sıfat)

деловой человек işadamı

дельный iş bilir

дельта delta, çatalağız

дельфин yunusbalığı

демагогия demagoji

демисезонный mevsimlik

демобилизация terhis

демобилизовать terhis etmek

демобилизоваться terhis olmak

демография demografi 

демократ demokrat

демократизировать demokratikleştirmek

демократизироваться demokratikleşmek

демократизм demokrasi

демократический demokratik

демократия demokrasi

демон şeytan

демонстрант gösterici

демонстрация gösteri; gösteriş

демонстрировать gösteri yapmak; göstermek, sergilemek

демонтаж sökülme

демонтировать sökmek

деморализация ahlak bozukluğu; moral bozukluğu

деморализованный morali bozuk

деморализовать moralini bozmak

демпинг damping

денационализация özelleştirme

денежный parasal; paralı

денежный мешок para babası

день gündüz

деньги para     

день и ночь gece gündüz

день отдыха tatil günü

день ото дня günden güne, gün geçtikçe

день рождения doğum günü

департамент daire, şube

депо depo    

депрессия depresyon

депутат milletvekili; delege

деревенеть uyuşmak

деревенский kırsal

деревня köy; kır, kırsal kesim

дерево ağaç, odun

деревушка köy    

деревянный tahtadan, ağaçtan

держава devlet, ülke

держать tutmak, bulundurmak; dayanmak; beslemek

держать в секрете gizli tutmak

держать в ярме boyunduruk altında tutmak

держать пари bahse tutuşmak

держать под рукой el altında bulundurmak

держать себя в руках kendine hâkim olmak

держать экзамен sınava girmek

держать язык за зубами dilini tutmak

держаться tutunmak, tutmak; dayanmak; durmak; davranmak; ayakta durmak; bağlı kalmak

держаться в тени geri planda kalmak

дерзать cüret etmek, cesaret etmek

дерзкий cüretkâr

дерзость cüret, cesaret

дерматолог dermatolog

дерматология dermatoloji

десерт tatlı    

десертная ложка tatlı kaşığı

десна dişeti

деспот despot

деспотизм despotluk

десятка on; onluk; onlu

десять on

детёныш yavru

деталь ayrıntı, detay

детальный ayrıntılı, detaylı

детвора çocuklar

детдом yetiştirme yurdu

детектив detektif

детектор detektör, bulucu

дети çocuklar

детский çocuk(sıfat), çocukluk(sıfat); çocuksu, çocukça

детский сад kreş

детство çocukluk çağı

дефект kusur, özür, eksik; defo

дефектный kusurlu, özürlü

дефиле dar geçit

дефиниция tanım

дефис kısa çizgi

дефицит açık (hesap); kıtlık

дефицитный kıt

деформация deformasyon, biçim bozukluğu

деформированный deforme, biçimi bozulmuş

деформировать biçimini bozmak

деформироваться biçimi bozulmak, deforme olmak

децибел desibel   

дециметр desimetre

дешёвка kelepir

дешёвый ucuz

дешеветь ucuzlamak

дешевизна ucuzluk

дешевле пареной репы sudan ucuz

дешифровать çözmek, deşifre etmek

деяние eylem

деятельность faaliyet, etkinlik, çalışma

деятельный faal

дёготь katran

дёргать hızla çekmek; çekip çıkarmak; sıkmak

дёргаться seğirmek

дёрн çimen

дёшево ucuz, ucuza

джаз caz

джазист cazcı

джем marmelat

джемпер kazak

джентльмен centilmen

Русско-турецкий словарь от А до Я